doven
doof, slechthorend, cochleair-implant, hoortoestel,
ménière, tinnitus, hyperacusis, brughoektumor,
baha of iets anders dat (h)oor gerelateerd is?

Dit is het portal naar jouw favoriete (h)oor forum!
DOVENforum.nl © 2011 - 2012  Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer        
Home | Forum overzicht.

Forum aanmelden.

over DOVENforum.nl.

Contact.

 forum.nl

 

Het domein www.DOVENforum.nl is eigendom van of in bruikleen door DOVENforum.nl. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, is eigendom van of in bruikleen door DOVENforum.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOVENforum.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van DOVENforum.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DOVENforum.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. DOVENforum.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. De informatie op www.DOVENforum.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. DOVENforum.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.DOVENforum.nl welke geen eigendom zijn van DOVENforum.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van DOVENforum.nl. Hoewel DOVENforum.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door DOVENforum.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Hoewel DOVENforum.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. DOVENforum.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website, stuurt u ons dan een e-mail via onze Contact-pagina

Disclamer: Informatie over de inhoud van deze website
en aansprakelijkheidsuitsluiting